Verksamhetsberättelse Uppsala 2018

Kvinnor för missions målsättning är att väcka intresse för och sprida kunskap om mission och kyrklig verksamhet i Sverige och runt om i världen, samt att samla in medel till Svenska kyrkans internationella verksamhet bland kvinnor och barn.

I S:t Pers församlingshem har 35-65 personer, kvinnor och män, samlats två gånger i månaden för att lyssna till föredrag av hög kvalitet. God gemenskap har uppstått vid kaffet som föregått föredraget. Höstens försäljning i Kyrkans hus, adventsmarknad, brödförsäljning och gåvor har givit inkomster som vidarebefordrats till de projekt som styrelsen valt inom Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi känner tacksamhet till S:t Pers församling för gästfrihet och till vaktmästare Richard för vänlig hjälpsamhet.

Vårterminens program:
Turid Apelgårdh: Från Indien till Ting och kaka
Astrid och Sven-Erik Fjellström: Biskop kommer, biskop går – rapport från Zimbabwe december 2017
Tord Harlin: Bilder från boken Den bedjande kyrkan
Martin Nilsson: Arkivfynd om glömda kvinnor i EFS missionshistoria
Christine Franzén: Människor jag mött i Zimbabwe
Helene Lackenbauer: Om kvinnor i Mali

Lokalavdelningens årsmöte hölls den 26 februari i närvaro av 28 personer. Efter förhandlingarna hölls en minneskavalkad: Kvinnor för mission 125 år.

Höstterminens program:
Jerker Sandegård: Barn och unga i Indien förr och nu
Tandeka Mabhena: Betseranai – ELCZs aidsarbete i Musume
Lars-Åke Skagegård: Pilgrim idag
Lötenkören: Lina Sandell
Eva Noreborg: Intryck från eSwatini
Ragnhild Greek: plus 18 i Knivsta” – om ensamkommande flyktingar
”Vi firar advent” med allsång under ledning av Kerstin Berglund, samt lotterier och liten adventsmarknad, som inbringade kr 5.545:-

Försäljning hölls i Kyrkans hus den 24 november. Den inbringade kr 59.875:-
Adventsförsäljningem inbringade 5545:-

Vårutfärd anordnades till Danmarks kyrka den 13 maj med c:a 25 deltagare. Efter gudstjänsten bjöd församlingen på kyrkkaffe och f kyrkoherden Tomas Anderman berättade om kyrkan.

En kaffekommitté med Monica Granell i ledningen samt Leis Jakobsen och Vallmy Rune som medhjälpare, har ansvarat för kaffeservering vid sammankomsterna i S:t Per. Medlemmarna har skänkt kaffebrödet.

En arbetsgrupp har samlats varannan vecka för att ta vara på skänkta saker och tillverka varor till försäljning och lotterier.

Kvinnor för mission har valt att stödja fyra av Svenska kyrkans insamlingsprojekt. Under 2018 sände lokalavdelnigen kr 80.000:- till dessa projekt.

Styrelsen som väljs för ett år har bestått av
Ordförande Eva Noreborg
Sekreterare Gunilla Anderman, före årsmötet
Elisabet Bergman, efter årsmötet
Kassör Katarina Sjöström
Ragnhild Greek, bitr. kassör
Anna Timm, före årsmötet
Vallmy Rune
Barbro Engdahl, före årsmötet
Margot Elfving Vogel, efter årsmötet
Berit Åhlander, efter årsmötet.

Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, nämligen 15/1, 12/2, 28/3, 8/5, 20/8, 9/10, 12/11 och 10/12.

Revisorer har varit Gudrun Hultman och Regina Sörberg med Gunilla Anderman och Barbro Erfelt som ersättare.

Valberedningen har bestått av Gunvor Holmberg och Ingrid Ridderstedt.

Antalet betalande medlemmar uppgick den 31 december till 166, varav 18 män.

Riksföreningens årsmöte ägde rum i Visby 16-18 mars 2018. Uppsala lokalavdelnings ombud var Margot Elfving Vogel och Katarina Sjöström. Eva Noreborg deltog som styrelseledamot i riksföreningen.

Missionsdagar hölls i Kyrkans hus 22-23 september. I arbetsgruppen deltog Eva Noreborg, Elisabet Bergman, Anna Timm, Vallmy Rune, Birgitta Jagell. Många av lokalavdelningens medlemmar deltog i dagarna.


Uppsala 2019-01-29
 

 
 
Elisabet BergmanEva NoreborgMargot Elfving Vogel
 
 
Ragnhild GreekVallmy RuneKatarina Sjöström
 
 
Berit Åhlander