Verksamhetsberättelse Halmstad 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Halmstads kyrkliga missionskrets

Lokalavdelning av föreningen Kvinnor för mission

Medlemsantalet var vid årets slut 69.

Sedan förra årsmötet har 2 medlemmar avlidit. Vi har fått tända ljus och ha en tyst minut med parentation för Brita Svensson och Ulla Hallberg. Vi minns dem med tacksamhet och glädje.

I den valda styrelsen har ingått:   ordförande Eva Larsson       till 2022

                vice ordförande Gunne Björhag   till 2023

                sekreterare Monika Kellerdal    till 2022

                vice sekreterare Britt-Marie Blidö   till 2022

                kassör Annica Engdahl        till 2023

                vice kassör Eva Larsson

Övriga styrelsemedlemmar:      Lisebet Åkesson          till 2023

                Siv Andersson          till 2022

                Lena Karlsson          till 2022

                Elisabeth Tullberg          till 2022


Revisorer: Christina Åhlén och Ulla Hallberg

Missionskretsens kaplan är Mikael Isaksson

Årsavgiften är 50 kr varav 25 kr avdelas till riksföreningen Kvinnor för mission.

Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten var ett var konstituerande 

Kretsen har vidare under året haft 7 medlemsmöten. Under ett medlemsmöte hölls också årsmöte.

Det är styrelsens ambition att att medlemsträffarna ska ha ett meningsfullt innehåll som gärna knyter an till missionsarbete och Kyrkans liv hemma och ute i världen.

Kretsen träffas varannan vecka under vår-och hösttermin och träffarna inleds alltid med andakt av vår kaplan.

Vid vårt styrelsemöte 201210, det sista för året, beslutade vi att inte planera något program för vårterminen 2021. Restriktionerna p g a pandemin var alldeles för hårda. Men vi var inställda på att så fort det blev möjligt, med 50 personer,

Under våren skickade styrelsen ut två brev från ordförande med uppmuntran till medlemmarna,Vi ena tillfället bifogade också vår kaplan ett brev.

Höstens program inleddes 9 september med årsmöte och psalmsång tillsammans med Ann-Catrin Björnberg.

Under september gjorde vi också en utflykt till Slöinge kyrka. Församlingens vaktmästaren berättade både kunnigt och entusiastiskt om kyrkan
I oktober kom vår nye kyrkoherde Lasse Björksell och presenterade sig och sina tankar och visioner för församlingen.
Senare i oktober gästades vi av Anders Bodin och hans hustru som verkat som missionärer i Tanzania. Vi fick höra om den Lutherska Kyrkans positiva utveckling där.

Den 4 november firade Missionskretsen sitt 111års-jubileum. P g a pandemin fick vi avstå 110-årsjubileet. Vi hade dukat ett vackert långbord åt god smörgåstårta och senare kaffe med tårta. Vår kaplan Mikael inledde med en betraktelse över ”missionsfönstret” i S:t Nikolai kyrka.
Britt-Marie Blidö berättade om mindes sina 25 år med missionskretsen. Hon gav också återblickar i missionskretsens historia.
Gunnar Hammarström vår tidigare kyrkoherde berättade om det stora internationella stiftsmissionsmötet 1989 som arrangerades i Halmstad. Mötet samlade omkr 700 deltagare.

I slutet av november kom kom Anki Lidén vår nya diakon och tillika arbetsledare för S:t Nikolai område och presenterade sig.
Vi hann också ha vår julmarknad i november. Den blev välbesökt. Ann-Margret Winberg underhöll oss på flygeln.
I december avslutade vi terminen med vår traditionella Adventsfest. Vi tände ljus i granen och läste kärnord ur bibeln och sjöng julpsalmer och vår ungdomsledare Arvid sjöng till eget gitarrackompanjemang.

Resultat från julmarknaden:

Kaffebiljetter               1 560
4 st Ringlotteier             4 000
Änglalotteriet samt div. försäljning    1 000
Tombola                1 080
Brödförsäljning             2 735
Stora lotteriet           10 000
        summa:       20 375


Vid styrelsemötet 211214 beslutade vi om följande fördelning av insamlade medel:

P 144 Mentormammorna        5 000 kr
Sr Rosemadelenes barnhem i Beirut  10 000 kr
Open Doors             5 000 kr
Kyrkbygge i Bulawajo Zimbabwe    5 000 kr
Ersta diakonisällskap           500 kr
Bräcke Diakonianstalt          500 kr
        summa:      26 000 krHalmstad 220210


   Eva Larsson                   Monika Kellerdal
   ordförande                     sekreterare