Sammanfattning av styrelsemöte i Halmstad 9/11-2018 i samband med ordförandesamlingen

Styrelsen godkände budgeten för resan till Afrika.
Kfm planerar att till 26/8-9/9-19 bjuda in 3 kvinnor från Zimbabwe och 3 kvinnor från Swaziland. Kontakt har tagits med Vashandirikvinnorna i Zimbabwe och Prayer Women´s League i Swaziland. Vi planerar för ekonomi och program för deras vistelse och resa till Sverige.
Till årsmötet 16-17/3 2019 i Oskarshamn kommer vi att föreslå en stadgeändring som innebär att alla lokalavdelningar blir representerade i styrelsen.
Ordförande ska skriva ett rundbrev där kallelse till årsmötet också ingår.

Sammanfattning av styrelsemöte 8 september 2018

- Rapport från resan till Swaziland. Genomgång av resans ekonomi och tankar kring vårt fortsatta arbete med utbyte med Zimbabwe och Swaziland.
- Vill bjuda in 3 kvinnor från Zimbabwe och 3 kvinnor från Swaziland till september 2019 i samband med Inspirationsdagarna i Uppsala. Dagarna går under rubriken ”Göra skillnad”.
- Vi vill öppna ett konto på hemsidan för att samla in pengar för Afrikautbytet.
- I höst är det ordförandesamling i Halmstad 10 november.
- Nästa årsmöte hålls i Oskarshamn 16-17 mars 2019

Sammanfattning av styrelsemöte 27 april 2018

Vi följde upp årsmötet i Visby som blev så lyckat och välordnat på alla sätt.
Anna-Lena redogjorde Kfm:s besök i Nybro. Anna-Lena och Monika var inbjudna att berätta om Kfm för församlingens alla syföreningar.
Vi planerade vidare för ordförandesamlingen i Halmstad 9-11 november och vi funderade också på talare till årsmötet i Oskarshamn i mars 2019. Man måste ha lång framförhållning när det gäller att hitta föredragshållare.
Vi gick också igenom finansieringen av Kfm:s deltagare i återträffen i Swaziland 6-16 juni. De tre som åker är Eva Noreborg- Uppsala, Rose-Marie Probelius Seger – Oskarshamn och Monika Kellerdal- Halmstad. Deltagarna bidrar med 7.000kr var.
Kfm ger 10.000kr till zimbabwernas uppehälle och 10.000 kr till Kfm:s uppehälle
Vi använder också pengar från arv av Anna Lindgren.
Eva berättade slutligen om SEK:s årsmöte som innehöll intressanta programpunkter, bl a tillbakablickar på det stora Kyrkomötet i Uppsala 1968, kallat U-68

Sammanfattning av viktiga punkter vid styrelsemöte 2018-01-12

Anna-Lena berättade om resan till Zimbabwe veckan för jul. Det var avtackning av en biskop och invigning av en ny.
Vi gick igenom det sista i planeringen av årsmötet i Visby 17-18 mars. Anna-Lena och Monika ska 16 mars besöka Nybro och deltaga i en inspirationsdag för syföreningar och engagerade i internationella arbetet.
Lena gick igenom vår ekonomi och vi beslutade att bidraga till uppehället för de afrikanska kvinnorna under återträffen i juni
Vi skissade också på programmet till ordförandeträffen i Halmstad 10-11 november.