Stadgar - riks
§ 1 Målsättning
Denna förening har till uppgift att väcka och stärka intresset för mission att tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan synliggöra kvinnors situation och stärka deras ställning i kyrka och samhälle att stödja Svenska kyrkans internationella arbete.
§ 2 Medlemskap
Kvinnor för mission består av lokalavdelningar, kretsar (organisationer) och enskilda medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla som vill arbeta för föreningens målsättning.
§ 3 Årsavgift
Lokalavdelningarna erlägger till riksorganisationen en årsavgift grundad på antalet medlemmar. Kretsar och direktanslutna medlemmar erlägger en årsavgift. Årsmötet beslutar om avgiftens storlek.
§ 4 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande samt 5 ledamöter, samtliga kvinnor. Styrelsen har rätt att till sig adjungera anställd från Svenska kyrkans kyrkokansli, kassör samt ungdomsrepresentanter. Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande.
§ 5 Årsmöte
Styrelsen kallar till årsmöte som ska hållas före 31 mars. Kallelse ska ske 2 månader innan. Lokalavdelningarna utser 2 ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Ansluten krets utser 1 ombud. Enskilda medlemmar som grupp jämställs med lokalavdelning vid ombudsrepresentation vid årsmötet. Styrelsens ledamöter har rösträtt utom vad gäller fråga om ansvarsfrihet. Övriga medlemmar har rätt att delta i överläggning men ej i beslut. Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas a) val av mötesordförande (ev vice ordf) b) val av mötessekreterare c) godkännande av kallelse d) upprop av ombud och fastställande av röstlängd e) val av 2 personer bland ombuden att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll f) styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper g) revisorernas berättelse h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i) beslut om medlemsavgiftens storlek j) val av ordförande för 1 år k) val av övriga ordinarie styrelseledamöter. Halva antalet övriga ledamöter väljs för en tid av 2 år l) val av 2 revisorer jämte ersättare m) val av valberedning samt sammankallande n) förslag från styrelsen o) motioner väckta av lokalavdelning, ansluten krets eller enskild medlem p) övriga frågor väckta av årsmötet.
§ 6 Styrelsens åligganden
Styrelsen utser nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år. Kallelse till sammanträde ska innehålla föredragningslista. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) om minst 3 ledamöter. AU ska bereda ärenden inför styrelsens sammanträden. Styrelsen kan uppdra till AU att i sitt ställe fatta beslut i vissa angivna ärenden. Vid AU-sammanträden ska protokoll föras som delges vid följande styrelsesammanträde. Styrelsens uppgift är att verka för föreningens angivna mål (§1) genom att verkställa av årsmötet eller styrelsen fattade beslut att stödja avdelningarna och anslutna organ i deras verksamhet att anordna missionsdagar att förvalta föreningens medel och fonder att sända in insamlade medel till Svenska kyrkans internationella arbete att ansvara för den praktiska organisationen vid anordnade aktiviteter.
§ 7 Lokalavdelning
Lokalavdelning bedriver sin verksamhet på det sätt som den finner lämpligt för att främja föreningens mål enligt §1. Lokalavdelningens styrelse ska årligen sända in årsavgiften och de under året insamlade gåvomedlen och kollekter till riksorganisationen samt årets verksamhetsberättelse.
§ 8 Motioner
Lokalavdelningar, anslutna kretsar och enskilda medlemmar har möjlighet att motionera till årsmötet. Motion ska sändas till styrelsen senast 8 veckor före årsmötet.
§ 9 Stadgeändring
För beslut om ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte varvid minst 2/3 av ombuden biträder ett sådant beslut. Förslag till stadgeändring ska väckas senast vid det årsmöte som föregår det årsmöte varvid beslut kan fattas.
§ 10 Upplösning
Upphör lokalavdelningens verksamhet ska dess medel tillfalla riksorganisationen Kvinnor för mission. Upphör föreningen Kvinnor för mission ska dess medel tillfalla verksamhet enligt §1. Dessa reviderade stadgar föreslogs för första gången vid föreningens årsmöte 2009 och antogs vid årsmötet 2010.
Stadgar - riks (fil för
nedladdning)