Verksamhetsberättelse Halmstad 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Halmstads kyrkliga missionskrets

Lokalavdelning av föreningen Kvinnor för mission

Medlemsantalet var vid årets slut 62

Sedan förra årsmötet har 2 medlemmar avlidit. Vi har fått tända ljus och ha en tyst minut för Marianne Geijer och Elin Arvidsson. Vi minns dem med tacksamhet och glädje.

I den valda styrelsen har ingått:   ordförande Eva Larsson till 2021

                vice ordförande Gunne Björhag till 2021

                sekreterare Monika Kellerdal till 2022

                vice sekreterare Britt-Marie Blidö till 2022

                kassör Annica Engdahl till 2021

                vice kassör Eva Larsson

Övriga styrelsemedlemmar:      Margaretha Haraldsson till 2021

                Doris Malmberg till 2021

                Siv Andersson till 2022

Revisorer: Christina Åhlén och Ulla Hallberg

Missionskretsens kaplan är Mikael Isaksson

Årsavgift är 50 kr varav 25 kr avdelas till riksföreningen Kvinnor för mission.

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten varav ett möte var konstituerande.

Kretsen har under året haft 5 medlemsmöten varav ett var årsmöte.

Det är styrelsens ambition att missionskretsens möten ska ha ett meningsfullt innehåll som knyter an till missionsarbete och Kyrkans liv hemma och ute i världen. Kretsen träffas två gånger i månaden under vår-och hösttermin och träffarna inleds alltid med andakt av vår kaplan.

Vårterminen inleddes med att Ulla Oscarsson pensionerad diakon från Varberg berättade om sina år som ordenssyster i ett kloster i England.

I februari gästades vi av Tommy Kjellman från LP-stiftelsen som berättade om sitt arbete där.

I februari hade vi också vårt hundrationde årsmöte som firades lite extra. Men det stora kalaset planerade vi till november. Föreningen bildades 10 november 1910.

Så slog den stora pandemin till och ingenting blev sig likt.

I mars hade vi vår sista träff för våren, men den planerade talaren diakon Kerstin

Berggren avbokades.

All verksamhet ställdes in. Inga träffar och ingen fasteinsamling anordnades.

Under året har ordförande informerat medlemmarna via brev 28/4, 24/8 och 20/11.

I brevet som gick ut augusti bjöds medlemmarna in till träffar på vanlig torsdagstid 1 gång/månad. Vår ambition var att mötas under enkla former och utan inbjudna talare. Däremot ville vi gärna få sjunga psalmer. Vi träffades i september och oktober. Sen kom restriktioner som bara tillät max 8 personer att samlas. Vår planerade minimerade julmarknad utanför kyrkan kunde inte heller genomföras.

Styrelsen beslutade också att under hösten ha ett sedvanligt lotteri, men bara hälften så stort d v s 850 lotter. Detta genomfördes och missionskretsen fick in 8 500 kr.

De insamlade medlen och medel ur vår kassa fördelades vid styrelsemötet 10/12 till följande:

    P 144 Mentormammorna      4 500 kr

    Sr Rosemadelenes barnhem i Beirut  4 000 kr

    Ersta Diakoniansällskap       500 kr

    Bräcke Diakonianstalt        500 kr

               summa:   9 500 kr

Vid styrelsemötet 10/12 enades vi om att inte planera något program för våren 2021.

Med hänsyn till den svåra smittspridningen och stränga restriktioner avvaktar vi fram till slutat på mars. Vi kan inte heller bestämma dag för vårt årsmöte.

Halmstad 2021-01-22

   Eva Larsson                   Monika Kellerdal

   ordförande                     sekreterare