Verksamhetsberättelse för Östersunds lokalavdelning av
Kvinnor för Mission år 2018

Styrelsen har under året utgjorts av

Anna Österholm ordförande, Berit Hoffman sekreterare, Siv Mellergård kassör, Stina Eliasson ordinarie ledamot och Märta Eriksson ordinarie ledamot.

Revisorer: Gudrun Olsson och Solweig Reichenberg. Ersättare Brita Brännström

Valberedning: Elisabeth Granbom, sammankallande, Birgitta Lindahl och Anna Lisa Schylberg.

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.

Föreningen hade 30 medlemmar vid årets slut.

Medlemsavgiften har under året varit 100:-. Årsmötet hölls 2018-02-12.

Måndagscaféerna .Vi samlades 8 gånger under våren och vid 7 tillfällen under höstterminen. Vid cafétillfällena har vi då och då haft en inbjuden gäst som medverkat i programmet. Antalet deltagare har varierat mellan 10 till 15 personer. Vid riksårsmötet 16-18 mars i Visby representerades föreningen av Anna Österholm, Siv Mellergård och Margot Olsson Larsson. I Ordförande -konferensen 9-11 november i Halmstad deltog Siv Mellergård och Berit Hoffman.

Vårförsäljningen den 14 april liksom Kruskalaset /Kyrkkaffet den 14 oktober gav gott resultat. De under året insamlade medlen, från försäljningarna respektive caféerna uppgick till 29.136 kr varav 26.000 kr via riksföreningen förmedlats till vårt projekt 129 Thusanang.

Kvinnor för Mission framför sitt varma TACK till Östersunds församling som på alla sätt stöttar oss i vårt arbete.

Östersund i januari 2019

/ Styrelsen