Hur arbetar vi?

Kvinnor för mission har verksamhet på nationellt plan och i lokala avdelningar och kretsar. Föreningen samarbetar med Svenska kyrkans internationella arbete.

Årsmöte och styrelsemöte september 2020 

Årsmötet som var planerat till den 22-23 mars 2020 i Uppsala ställdes in p g a coronapandemin.

Nu har riksföreningen under september haft ett årsmöte Per Capsulam. Detta har inneburit att de valda ombuden i lokalföreningarna har fått ta del av alla handlingar d v s verksamhetsberättelse, budgetredovisning, revisionsberättelser och slutligen ett färdigskrivet årsmötesprotokoll. Protokollet har ombuden sedan fått bevittna och godkänna. All handlingar är nu samlade hos Lena Hognesius.

Styrelsen har nu haft ett konstituerande möte på telefon och fördelat styrelsens uppgifter.

Styrelsen hade samtidigt ett styrelsemöte på telefon och planerade för årsmötet 2021 som sker i Sundsvall 19-21/3. Under telefonmötet kunde vi också dela med varandra hur vi har det i de olika lokalavdelningarna.

Nästa styrelsemöte blir på telefon 24/11-20

Sammanfattning av styrelsemöte
20-01-31

Vi gick igenom och planerade för årsmötet i Uppsala 20-22 mars. Vi startar redan på fredagskvällen i år med besök på Samariterhemmet. Mötesplatsen blir i S:t Pers kyrka under lördagen.
En resa till Zimbabwe för återträff med våra gäster från 2019 planeras. Från Kfm reser tre kvinnor. Diskussion kring deltagare och ekonomi avseende egen insats.
Vi gick också igenom planeringen för Missionsdagarna som i år har utökat program. ”Unga i den världsvida kyrkan ” engageras och möteslokal blir Missionskyrkan.
Ordförandekonferens 23-25 oktober blir i Visby och årsmötet 2021 förläggs i Sundsvall 19-20 mars.

Sammanfattning av styrelsemöte
19-11-18

Vi planerade för årsmötet 20-22/3-20 i Uppsala. Vi kommer att hålla till i S:t Pers kyrka och församlingshem.
Vi bollade också nya tankar inför Missionsdagarna; att på något sätt inkludera ”Unga i den världsvida kyrkan”.
Vi diskuterade vidare uppföljning av Afrikautbytet. Om det är möjligt så är det Zimbabwes tur att stå värd för en återträff.
Angående årets gästbesök så kommer Eva att sända tack till våra bidragsgivare tillsammans med en sammanfattning av besöket från varje lokalavdelning.
Anna-Lena och Eva presenterade utställningen om Kvinnor för mission som de gjort tillsammans med Birgitta Jagell.

Program ordförandekonferens
8-10/11 2019 i Östersund

Församlingsgården, Östersund

Fredag 8 november

Kl 17.00 Styrelsesammanträde.
Kl 19.00 Gemensam middag.


Lördag 9 november
Kl 09.30 Morgonbön. Församlingsgården
Kl 10.30 Besök på Galltije – sydsamiskt kulturcentrum med föredrag av Jerker Bexelius eller ersättare.
Kl 12.00 Lunch.
Kl 14.00 Föredrag av Jennie Nordin.
Kl 18.00 Gemensam middag med någon form av underhållning.

Söndag 11 november
Kl 11.00 Högmässa i Stora kyrkan.
Kl 12.30 Lunch i församlingsgården.

Anmälan med uppgift om ev specialkost görs till
Siv Mellergård, tel. 073-417 04 83, eller Mailadress: sivanmel_1@hotmail.com

Bokning av boende görs på:
Hotell Älgen, Storgatan 61, tel 063-51 75 25
Meddela att du ska på konferens med Kvinnor för mission samt ange din ankomsttid.

VÄLKOMNA!


Programmet för nedladdning

Sammanfattning av protokoll styrelsemöte 190824

Vi går igenom ekonomin för våra afrikanska gäster. Varje lokalavdelning ska redovisa
sina utgifter för gästerna. Vad har församlingen bidragit med och vad har lokalavdelningarna skjutit till?
Vi har för avsikt att göra en uppföljning av besöket likt den vi gjorde 2018 i Swaziland. 2020 kanske blir i Zimbabwe.
Kfm har har inbjudits och kommer att delta i stiftsdagarna i Gävle med en utställning.
Styrelsen planerar ett arbetsmöte 20/9 i samband med Missionsdagarna. Då för att arbeta med hemsidan.

Sammanfattning av styrelsemöte 2019-05-18

Mötet koncentrerades f f a kring planeringen för våra afrikanska gäster 26/8-9/9.
Angående ekonomin har Härnösand och Visby stift bidragit med pengar likaså Göteborgs missionssällskap. Växjö och Uppsala stift har inte hört av sig.
Programmet för gästerna följer förra gångens planering. Först samling för alla i Uppsala för generell och lokal information. Sedan reser kvinnorna ut till lokalavdelningarna två och två. Vistelsen avslutas i Uppsala med GÖRA SKILLNAD-dagarna.
Kvinnor för mission kommer att erbjuda arrangörerna för Göra Skillnad medverkan.
Kfm kan ha Workshop. Möjligt för Nomsa Khumalo från Swaziland att berätta om
PWL (bönekvinnonrna i Swaziland och Sydafrika)
Kfm kan visa en utställning och vidare informera både enskilda och större grupper om vårt arbete.
Nästa styrelsemöte 24/8 i Uppsala

Sammanfattning av styrelsemöte 2019-01-25

Vi gick igenom agendan för årsmötet i Oskarshamn. Vi beslöt att bjuda in som, observatörer, intresserade från Nybro och Mörkö församlingar.
26/8-9/9-19 är Kfm igen värdar för kvinnor från Swaziland och Zimbabwe. Lokala grupper och kretsar får som förra gången planera program. Vi kommer denna gång att söka bidrag från alla berörda stift förutom Lunds Missionssällskap. Eva beställer nu flygbiljetter för gästerna.
Kfm har fått inbjudan att komma till Mörkö församling för information om vårt arbete. Eva Noreborg besöker dem i april.

På den här sidan och dess undersidor finner du information från de tre senaste åren. För tidigare info se vårt arkiv

MÖTEN

Missionsdagar på våren med föredrag, seminarier, workshops och gudstjänster i samarbete med Kvinnor i  Svenska kyrkan.

Missionsdag på hösten tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete.

Internationellt kvinnomöte ungefär vartannat år i anslutning till Världens fest.

Lokalavdelningarna i Kvinnor för mission träffas oftast varannan vecka för att lära sig mera om Svenska kyrkans internationella arbete, främst bland kvinnor.

PROJEKT

Kvinnor möter/stödjer kvinnor

I olika former, bl a "Verkliga möten", träffas kvinnor från olika länder och kulturer för att dela erfarenheter och lära av varandra. Kvinnor från Sydafrika och Zimbabwe har kommit till Sverige för att berätta om sina erfarenheter och svenska kvinnor har nyligen besökt Zimbabwe.

INSAMLING

Att ekonomiskt stödja kvinnor i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern är en viktig del av  verksamheten. Insamling sker året om och lokalavdelningarna ordnar försäljningar för att samla in pengar.